میکرو آموزش های تخصصی در

آموزشـــــــــگاه روبرد

با اکانت حرفه ای روبرد نامحدود آموزش ببین!

برنامه نویسی نرم افزار توسعه فردی
مشاهده آموزش ها
سیدسجاد حسینی
مهندسی صنایع دانشگاه بوعلی همدان }

کارجو

جویای کار
اطلاعاتی ندارم (همدان)


مشاهده رزومه