میکرو آموزش های تخصصی در

آموزشـــــــــگاه روبرد

با اکانت حرفه ای روبرد نامحدود آموزش ببین!

برنامه نویسی نرم افزار توسعه فردی
مشاهده آموزش ها
محمد شهبازی
تربیت بدنی و علوم ورزشی رازی }

کارجو

جویای کار ورزشی در باشگاه تحقیق مقالات ورزشی گزارشگری فوتبال
گزارشگری فوتبال نوشتن پادکست ورزشی (کرمانشاه)


مشاهده رزومه