12790دقیقه ویدئو آموزش تخصصی در

آموزشـــــــــگاه روبرد

دروس دانشگاهی نرم افزار توسعه فردی
مشاهده آموزش ها
فائزه عالمی  
مهندسی فناوری اطلاعات گرایش تجارت الکترونیک دانشگاه قم }

بعد یک سفر بدون اینترنت بریم که داشته باشیم💪