میکرو آموزش های تخصصی در

آموزشـــــــــگاه روبرد

با اکانت حرفه ای روبرد نامحدود آموزش ببین!

برنامه نویسی نرم افزار توسعه فردی
مشاهده آموزش ها
مهران خاوری
گیاه پزشکی دانشگاه ارومیه }

کارجو

کار در داروخانه های سموم کشاورزی
کار درگلخانه ها (آذربایجان غربی)


مشاهده رزومه