12790دقیقه ویدئو آموزش تخصصی در

آموزشـــــــــگاه روبرد

دروس دانشگاهی نرم افزار توسعه فردی
مشاهده آموزش ها
kiarash rasizadeh رئیس زاده
مهندسی مکانیک تبدیل انرژی دانشگاه شهید بهشتی }

کارجو

انرژی
پست جهت به دست آوردن تجربه در رشته خود (تهران)


مشاهده رزومه