12790دقیقه ویدئو آموزش تخصصی در

آموزشـــــــــگاه روبرد

دروس دانشگاهی نرم افزار توسعه فردی
مشاهده آموزش ها
فاطمه ایرندگانی
مهندسی برق دانشگاه سیستان و بلوچستان }

کارجو

عکاسی گویندگی کامپیوتر
کارهای سیستمی و کامپیوتری (سیستان و بلوچستان)


مشاهده رزومه