میکرو آموزش های تخصصی در

آموزشـــــــــگاه روبرد

با اکانت حرفه ای روبرد نامحدود آموزش ببین!

برنامه نویسی نرم افزار توسعه فردی
مشاهده آموزش ها
بیتا صمدی
شیمی (محض و کاربردی) دانشگاه کردستان }

کارجو

تو پتروشیمی کار کنم
کار کردن در پتروشیمی (کردستان)


مشاهده رزومه