میکرو آموزش های تخصصی در

آموزشـــــــــگاه روبرد

با اکانت حرفه ای روبرد نامحدود آموزش ببین!

برنامه نویسی نرم افزار توسعه فردی
مشاهده آموزش ها
الهه برنجی
شیمی کاربردي دانشگاه صنعتی ارومیه }

کارجو

جویای کار
کار دفتری و آزمایشگاهی (آذربایجان غربی)


مشاهده رزومه