میکرو آموزش های تخصصی در

آموزشـــــــــگاه روبرد

با اکانت حرفه ای روبرد نامحدود آموزش ببین!

برنامه نویسی نرم افزار توسعه فردی
مشاهده آموزش ها
فرشاد ارباب
معماری دانشگاه زنجان }

کارجو

رویت
پروژه revit architecture (تهران)


مشاهده رزومه