حمید ایروانی  
مهندسی معماری دانشگاه صنعتی شیراز }

مدرک یا مهارت؟؟