میکرو آموزش های تخصصی در

آموزشـــــــــگاه روبرد

با اکانت حرفه ای روبرد نامحدود آموزش ببین!

برنامه نویسی نرم افزار توسعه فردی
مشاهده آموزش ها
Fatemeh Fahimpour  
 جمعیت شناسی دانشگاه شیراز

#انگیزشی

بزرگترین خیانتی که هر انسان میتواند به خودش بکند
ترس از اینکه حالا دیگران درباره من چه فکری میکنند؟....

ژان پل سارتر