12790دقیقه ویدئو آموزش تخصصی در

آموزشـــــــــگاه روبرد

دروس دانشگاهی نرم افزار توسعه فردی
مشاهده آموزش ها
افسانه ولی پوران ورانلو
 کارشناس ارشد روانشناسی بالینی و شیعه شناسی کلام. کارشناس حقوق

کارجو

روانشناسی
جویای کار در حوزه روانشناسی هستم (خراسان رضوی)


مشاهده رزومه