12674دقیقه ویدئو آموزش تخصصی در

آموزشـــــــــگاه روبرد

دروس دانشگاهی نرم افزار توسعه فردی
مشاهده آموزش ها
حکیم علی پور
مهندسی بیوسیستم (مکانیک ماشینهای کشاورزی) دانشگاه ارومیه }

کارجو

.
. (آذربایجان غربی)


مشاهده رزومه