سوما شیخ اسمعیلی
حسابداری دانشگاه زنجان }

کارجو

دور کاری
به ۲ورت دور کاری در هر زمینه ای دنبال کار هستم (کردستان)


مشاهده رزومه