12790دقیقه ویدئو آموزش تخصصی در

آموزشـــــــــگاه روبرد

دروس دانشگاهی نرم افزار توسعه فردی
مشاهده آموزش ها
Fatemeh Fahimpour  
 جمعیت شناسی دانشگاه شیراز

#انگیزشی

ما همان چیزي هستیم که فکر ميکنیم.
همه آنچه که ما هستیم با افکار ما شکل مي گیرد.
ما با افکارمان جهان را مي سازیم.