زهرا سعادتیان
زبان شناسی دولتی جهرم }

کارجو

تدریس ، کارکردن پیش گفتار درمان
رشتم زبان شناسی هست دوست دارم در همین زمینه کنار گفتار درمان کار کنم (فارس)


مشاهده رزومه