امیرحسین واعظ
مهندسی کامپیوتر گرایش نرم افزار دانشگاه آزاد واحد بندرعباس }

کارجو

دنبال کار مربوط به رشته خودم
کار در مغازه فروش قطعات کامپیوتر یا کارآموز در‌ شرکت که در زمینه برنامه نویسی در هر شاخه که باشد (هرمزگان)


مشاهده رزومه