Zeinab Zamani
زمین شناسی دانشگاه تربیت مدرس }

کارجو

جویای پروژه های مربوط به علوم زمین
پروژه های مربوط به فرونشست و یا زمین لغزش و ... (تهران)


مشاهده رزومه