ابوالفضل دونده
جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه شهید باهنر کرمان }

کارجو

تدریس و همکاری در زمینه gis
جویای کار برای تدریس مدارس متوسطه اول و دوم، همچنین همکاری با شهرداری ها و فرمانداری در زمینه gis (خراسان جنوبی)


مشاهده رزومه