میکرو آموزش های تخصصی در

آموزشـــــــــگاه روبرد

با اکانت حرفه ای روبرد نامحدود آموزش ببین!

برنامه نویسی نرم افزار توسعه فردی
مشاهده آموزش ها
عاطفه خاوری
زبان و ادبیات انگلیسی دانشگاه الزهرا (س) }

کارجو

کار ساعتی یا شبانه
منشی ، مسئول دفتر، بسته بندی، تایپیست ، تایپیست فایل صوتی (تهران)


مشاهده رزومه