باران رازدار
شیمی (محض و کاربردی) دانشگاه کردستان }

کارجو

کارهای تایپ و ...
کارهای حضوری یا مجازی به صورت تدریس مجازی ویا تایپ و ... (کردستان)


مشاهده رزومه