13321دقیقه ویدئو آموزش تخصصی در

آموزشـــــــــگاه روبرد

دروس دانشگاهی نرم افزار توسعه فردی
مشاهده آموزش ها
فاطمه بهرامی
مهندسی صنایع دانشگاه کردستان }

کارجو

جویای کار
جویای کار در زمینه رشته مهندسی صنایع دانشجوی ارشد لجستیک و زنجیره تامین هستم (همدان)


مشاهده رزومه