12674دقیقه ویدئو آموزش تخصصی در

آموزشـــــــــگاه روبرد

دروس دانشگاهی نرم افزار توسعه فردی
مشاهده آموزش ها
Negin Aghajanpour
مهندسی نقشه برداری سازمان جغرافیایی }

کارجو

جویای کار مرتبط به نقشه برداری
فعالیت در زمینه GIS (تهران)


مشاهده رزومه