13321دقیقه ویدئو آموزش تخصصی در

آموزشـــــــــگاه روبرد

دروس دانشگاهی نرم افزار توسعه فردی
مشاهده آموزش ها
Elham Vejdani
مهندسی کامپیوتر گرایش نرم افزار دانشگاه الزهرا (س) }

آیا موافق هستین؟

image