12790دقیقه ویدئو آموزش تخصصی در

آموزشـــــــــگاه روبرد

دروس دانشگاهی نرم افزار توسعه فردی
مشاهده آموزش ها
سیامک یوسفی  
پرستاری اردبیل }

همه می توانند پولدار شوند،
ولی...
همه نمی توانند بخشنده شوند ؛
پولداری یک مهارته و بخشندگی یک فضیلت!
همه می توانند درس بخوانند،
اما همه فهمیده نمی شوند؛
باسوادی یک مهارته
اما فهمیدگی یک فضیلت!
همه یاد می گیرند زندگی کنند ،
اما...
همه نمی توانند زیبا زندگی کنند؛
زندگی یک عادته اما...
زیبا زندگی کردن یک فضیلت..✨