میکرو آموزش های تخصصی در

آموزشـــــــــگاه روبرد

با اکانت حرفه ای روبرد نامحدود آموزش ببین!

برنامه نویسی نرم افزار توسعه فردی
مشاهده آموزش ها
آیلین بلدی
پرستاری دانشگاه علوم پزشکی کردستان }

کارجو

دورکاری
مشاوره تحصیلی و کارهای خدمات اموزشی (کرمانشاه)


مشاهده رزومه