12790دقیقه ویدئو آموزش تخصصی در

آموزشـــــــــگاه روبرد

دروس دانشگاهی نرم افزار توسعه فردی
مشاهده آموزش ها
یاسمن ویس محمدی
مهندسی کشاورزی علوم باغبانی دانشگاه کردستان }

کارجو

کارشناس ارشد گیاهان دارویی
در کلینیک های داروسازی ،گلخانه ها ،شرکت های دمنوش گیاهی (کرمانشاه)


مشاهده رزومه