فرزاد اجتهادی مهر
حقوق دانشگاه شیراز }

کارجو

تدریس خصوصی و مشاوره اموزشی و کنکور
تدریس در مقطع ابتدایی و راهنمایی و دبیرستان،تدریس ریاضی کنکور و تدریس اقتصاد واقتصاد خرد و کلان و حقوق مدنی و جزا (قم)


مشاهده رزومه