13321دقیقه ویدئو آموزش تخصصی در

آموزشـــــــــگاه روبرد

دروس دانشگاهی نرم افزار توسعه فردی
مشاهده آموزش ها
میر احسان اطهاری
مهندسی برق گرایش قدرت دانشگاه صنعتی سهند }

کارجو

اتوماسیون صنعتی
طراحی مدار فرمان و مونتاژ تابلو برق صنعتی (آذربایجان شرقی)


مشاهده رزومه