میکرو آموزش های تخصصی در

آموزشـــــــــگاه روبرد

با اکانت حرفه ای روبرد نامحدود آموزش ببین!

برنامه نویسی نرم افزار توسعه فردی
مشاهده آموزش ها
مبینا ابراهیمی
ریاضیات و کاربردها دانشگاه خوارزمی }

کارجو

آموزش ریاضی تدریس ریاضی
من توانایی در تدریس ریاضی دارم (البرز)


مشاهده رزومه