مهدی محمدی نامور
تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه تبریز }

کارجو

مربی بدنسازی و بسکتبال
مربی خصوصی بدنسازی و بسکتبال (آذربایجان شرقی)


مشاهده رزومه