زهرا حسنی
مهندسی مواد و متالوژی دانشگاه ارومیه }

کارجو

مدیر کیفی
درخواست کار به عنوان مدیر کیفی و مدیر تولید (آذربایجان غربی)


مشاهده رزومه