مجتبی آزمون
مهندسی شهر سازی دانشگاه ارومیه }

کارجو

Gis .auto cad و...
جویای کار در شرکت های مهندسی پشتکار همیشه در حال آموزش دیدن هستم (آذربایجان شرقی)


مشاهده رزومه