12790دقیقه ویدئو آموزش تخصصی در

آموزشـــــــــگاه روبرد

دروس دانشگاهی نرم افزار توسعه فردی
مشاهده آموزش ها
فاطمه ولی
کارشناسی حسابداری دانشگاه خوراسگان }

کارجو

کارآموزی
کار آموزی حسابداری در شرکت های معتبر یا دولتی (اصفهان)


مشاهده رزومه