12790دقیقه ویدئو آموزش تخصصی در

آموزشـــــــــگاه روبرد

دروس دانشگاهی نرم افزار توسعه فردی
مشاهده آموزش ها
Eliye Hamidi
شیمی (محض و کاربردی) دانشگاه مازندران }

کارجو

دور کاری
پروژه پژوهشی یا درسی و تدریس (خراسان رضوی)


مشاهده رزومه