میکرو آموزش های تخصصی در

آموزشـــــــــگاه روبرد

با اکانت حرفه ای روبرد نامحدود آموزش ببین!

برنامه نویسی نرم افزار توسعه فردی
مشاهده آموزش ها
آیناز برقی
مهندسی کشاورزی دانشگاه ارومیه }

کارجو

کارشناس دفتری
کارشناس دفتری پروژه های آبی سازمان آب و یا جهاد کشاورزی (آذربایجان غربی)


مشاهده رزومه