میکرو آموزش های تخصصی در

آموزشـــــــــگاه روبرد

با اکانت حرفه ای روبرد نامحدود آموزش ببین!

برنامه نویسی نرم افزار توسعه فردی
مشاهده آموزش ها
مرضیه ملکان
مهندسی منابع طبیعی دانشگاه تربیت مدرس }

کارجو

انجام کارهای تایپی و جزوه نویسی
تایپ. رسم نمودار در اکسل و جزوه نویسی (البرز)


مشاهده رزومه