12790دقیقه ویدئو آموزش تخصصی در

آموزشـــــــــگاه روبرد

دروس دانشگاهی نرم افزار توسعه فردی
مشاهده آموزش ها
محمد حسین وارسته
آمار دانشگاه ملایر }

کارجو

آمار
پروژه با نرم افزار R انجام تمرین و آموزش دروس زیر : رگرسیون خطی ۱ و ۲ نمونه گیری ۱ و ۲ انجام پروژه کارشناسی آمار (قزوین)


مشاهده رزومه