میکرو آموزش های تخصصی در

آموزشـــــــــگاه روبرد

با اکانت حرفه ای روبرد نامحدود آموزش ببین!

برنامه نویسی نرم افزار توسعه فردی
مشاهده آموزش ها
شفیقه برزگرزاده
زمین شناسی مهندسی دانشگاه تبریز }

کارجو

کارهای مهندسی و مطالعات و گزارشات ژئوتکنیکی
آزمایشات مهندسی زمین شناسی و مطالعات ژئوتکنیکی. کارهای نرم افزاری تحلیل پایداری دیواره ها و شیروانی های سنگی (آذربایجان شرقی)


مشاهده رزومه