مهدیه نصراللهی
جغرافیا دانشگاه خوارزمی }

کارجو

نیمه وقت
کارشناس فروش -کمک حسابدار -منشی - به صورت نیمه وقت با بیمه (البرز)


مشاهده رزومه