میکرو آموزش های تخصصی در

آموزشـــــــــگاه روبرد

با اکانت حرفه ای روبرد نامحدود آموزش ببین!

برنامه نویسی نرم افزار توسعه فردی
مشاهده آموزش ها
yeganeh farhadi
علوم دامی دانشگاه بوعلی همدان }

کارجو

مدرس دوره های پرورشی و تدریس ساعتی در دانشگاه برای دروس مربوژ به پرورش طیور
مدرس دوره های پرورشی وهمکاری باجهاد کشاورزی در زمینه کارآموزی وتحویل پروژه، تدریس ساعتی در دانشگاه (همدان)


مشاهده رزومه