فرزام زارع افشرد
مهندسی شهر سازی دانشگاه ارومیه }

کارجو

طراحی شهری
طرح هادی و یا طرح تفصیلی (آذربایجان شرقی)


مشاهده رزومه