میکرو آموزش های تخصصی در

آموزشـــــــــگاه روبرد

با اکانت حرفه ای روبرد نامحدود آموزش ببین!

برنامه نویسی نرم افزار توسعه فردی
مشاهده آموزش ها
Mina Jafari
زمین شناسی مهندسی دانشگاه بوعلی همدان }

کارجو

جویای کار
شغل مرتبط با رشته زمین شناسی مهندسی (همدان)


مشاهده رزومه