12790دقیقه ویدئو آموزش تخصصی در

آموزشـــــــــگاه روبرد

دروس دانشگاهی نرم افزار توسعه فردی
مشاهده آموزش ها
بهاره علیایی
مدیریت بازرگانی دانشگاه یزد }

فعلا شگفت زده م از جایی که هستم