میکرو آموزش های تخصصی در

آموزشـــــــــگاه روبرد

با اکانت حرفه ای روبرد نامحدود آموزش ببین!

برنامه نویسی نرم افزار توسعه فردی
مشاهده آموزش ها
Fatemeh Fahimpour  
 جمعیت شناسی دانشگاه شیراز

#انگیزشی
خدایا به من ایمانی عطا کن تا نگران روزی فردایم نباشم
درست مانند کودکی که نگران وعده بعدی غذایش نیست
چون به مهربانی مادرش ایمان دارد