12790دقیقه ویدئو آموزش تخصصی در

آموزشـــــــــگاه روبرد

دروس دانشگاهی نرم افزار توسعه فردی
مشاهده آموزش ها
زهره فتحی نژاد
مهندسی شیمی دانشگاه شهید باهنر کرمان }

کارجو

کار با کامپیوتر
کارهایی که در ارتباط با کامپیوتر باشن (کرمان)


مشاهده رزومه