میکرو آموزش های تخصصی در

آموزشـــــــــگاه روبرد

با اکانت حرفه ای روبرد نامحدود آموزش ببین!

برنامه نویسی نرم افزار توسعه فردی
مشاهده آموزش ها
زهره فتحی نژاد
مهندسی شیمی دانشگاه شهید باهنر کرمان }

کارجو

کار با کامپیوتر
کارهایی که در ارتباط با کامپیوتر باشن (کرمان)


مشاهده رزومه