زهره فتحی نژاد
مهندسی شیمی دانشگاه شهید باهنر کرمان }

کارجو

کار با کامپیوتر
کارهایی که در ارتباط با کامپیوتر باشن (کرمان)


مشاهده رزومه