سارا بابازاده
مهندسی منابع طبیعی دانشگاه ارومیه }

کارجو

عصاره گیری و اسانس گیری
میتونم برای کسایی که پایانامه در ارتباط با گیاهان دارویی دارن عصاره گیری یا اسانس گیری انجام بدم (آذربایجان غربی)


مشاهده رزومه