🔳⭕️قانون دو پیتزای بزوز

🔴این قانون مبتنی بر این اصل است که اجزای سازنده سازمان‌ها باید گروه‌های کوچکی باشند.

🔴این قانون گروه‌ها را ملزم می‌کند که آنقدر کوچک باشند تا همه اعضای آن بتوانند با خوردن دو عدد پیتزا سیر شوند. او می‌گوید اگر شما نمی‌توانید یک تیم را صرفاً با دو پیتزا سیر کنید پس قطعاً این تیم بزرگتر از اندازه مفید آن است.

🔴گروه‌های کوچک بیشتر از گروه‌های بزرگ کار انجام می‌دهند زیرا ارتباطات در گروه‌های کوچک بسیار سریع‌تر شکل می‌گیرد.

🔴در تیم‌های دو پیتزایی کار تیمی بر پایبندی به دستورالعمل‌ها و روش‌های خشک سازمانی ارجحیت دارد. در این تیم‌ها مدیر تیم معنی خود را از دست می‌دهند و تعاملات در درون تیم جولان می‌دهد.

🔴تیم های دو پیتزایی شبیه خانواده هستند؛ آن‌ها مشاجره می‌کنند یا حتی بطور کامل از هم پاشیده می‌شوند. اما می‌توانند در زمان شکنندگی خود را جمع و جور کنند و بخود بیایند. یک شرکت در حال رشد به تیم‌های دو پیتزایی بیشتر از گروه‌های بزرگ نیاز دارد.